Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

 • 1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau Smaragd, Kamer van Koophandel nummer: 67897770.
 • 1.2  Voorwaarden, in de ruimste betekenis van het woord, van de opdrachtgever binden Adviesbureau Smaragd niet, tenzij deze, of onderdelen daarvan uitdrukkelijk door Adviesbureau Smaragd schriftelijk zijn aanvaard.
 • 1.3  Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen zulks schriftelijk overeenkomen.

2. Aanbiedingen en opdrachten

 • 2.1  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Adviesbureau Smaragd uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de aanbieding gedurende een bepaalde periode bindend zal zijn.
 • 2.2  De door Adviesbureau Smaragd afgegeven planningen in capaciteit en doorlooptijd zijn indicatief en kunnen gedurende de looptijd van de opdracht worden bijgesteld.
 • 2.3  Adviesbureau Smaragd vermeldt in een schriftelijke opdrachtbevestiging zo nauwkeurig mogelijk wat de overeengekomen opdracht inhoudt.
 • 2.4  Wijzigingen in de opdracht kunnen slechts tot stand komen na schriftelijke opdracht van opdrachtgever en schriftelijke aanvaarding daarvan door Adviesbureau Smaragd dan wel door een door partijen ondertekende wijziging.
 • 2.5  De in de opdrachtbevestiging, alsmede in mutaties hierop en in rapportages aangegeven verwachtingen, met betrekking tot te verwachten resultaten, zijn steeds indicatief.

3. Uitvoering van de opdracht

 • 3.1  De opdracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de schriftelijke opdrachtbevestiging c.q. wijziging, overeenkomstig artikel 2.3 en 2.4.
 • 3.2  Adviesbureau Smaragd spant zich naar redelijkheid en billijkheid maximaal in om de opdracht uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 • 3.3  Bij ontstentenis, anders dan ten gevolge van kortstondige ziekte of in overleg met de opdrachtgever opgenomen verlof, bepaalt Adviesbureau Smaragd in overleg met de opdrachtgever de best passende wijze van continuering van de opdracht.
 • 3.4  Adviesbureau Smaragd heeft het recht de opdracht (mede) de doen uitvoeren door derden, mits hierdoor de kwaliteit van dienstverlening blijft gewaarborgd.
 • 3.5  Voor de door Adviesbureau Smaragd ingezette derden geldt hetzelfde als voor medewerkers van Adviesbureau Smaragd.
 • 3.6  Indien de opdracht niet conform het patroon dat de opdrachtgever in redelijkheid en billijkheid mag verwachten wordt uitgevoerd, stelt de opdrachtgever Adviesbureau Smaragd hiervan ten spoedigste in kennis. In overleg met de opdrachtgever zal Adviesbureau Smaragd passende maatregelen treffen.
 • 3.7  Opgegeven en overeengekomen aflevertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient Adviesbureau Smaragd derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met inachtneming van een redelijke termijn waarbinnen alsnog geleverd kan worden. Bij overschrijding van de opgegeven termijn heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

4. Plaats van de werkzaamheden

 • 4.1 Adviesbureau Smaragd verricht de werkzaamheden bij de opdrachtgever en vanuit de eigen werkplek op Smaragd 13, 1625 RE Hoorn, tenzij in onderling overleg wordt besloten de werkzaamheden op een andere plaats uit te voeren.
 • 4.2  Opdrachtgever stelt, rekening houdend met de aard van de opdracht, een adequaat ingerichte werkplek aan Adviesbureau Smaragd ter beschikking en verleent toegang tot alle plaatsen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.
 • 4.3  Kosten wegens vertraging als gevolg van het niet ter beschikking stellen van een werkplek overeenkomstig artikel 4.2 komen ten laste van de opdrachtgever.

5. Verplichtingen van de opdrachtgever

 • 5.1 Opdrachtgever verbindt zich alle informatie, in de ruimste zin des woords, aan Adviesbureau Smaragd te verstrekken, die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

6. Tarieven

 • 6.1  De tarieven worden verhoogd met het van toepassing zijnde tarief inzake de BTW en indien van toepassing andere wettelijk bepaalde regelingen.
 • 6.2  Alle door Adviesbureau Smaragd gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. Adviesbureau Smaragd is gerechtigd om de prijzen op onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en nog niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, indien na het sluiten van een overeenkomst drie maanden zijn verstreken.
 • 6.3  In de opdrachtbevestiging wordt het overeengekomen tarief vermeld.
 • 6.4  Werkzaamheden die Adviesbureau Smaragd verricht voor de opdrachtgever worden in rekening gebracht op basis van werkelijk gemaakte uren.
 • 6.5  Reiskosten binnen Nederland worden in rekening gebracht zoals in de opdrachtbevestiging vermeld. Verblijfkosten binnen Nederland worden niet in rekening gebracht. Reis- en verblijfkosten buiten Nederland worden volledig in rekening gebracht, uitgaande van de meest gerede wijze van vervoer en/of verblijf.
 • 6.6  Reisuren binnen Nederland worden niet separaat in rekening gebracht tenzij per werkdag voor opdrachtgever meer dan één locatie dient te worden aangedaan. Indien voor opdrachtgever meerdere locaties op één dag dienen te worden aangedaan worden de alsdan gemaakt reisuren overeenkomstig het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht.
 • 6.7  De tarieven gelden tot het eind van het lopende kalenderjaar. In overleg met opdrachtgever worden nieuwe tarieven bepaald en schriftelijk vastgelegd.
 • 6.8  Het overeengekomen uurtarief geldt voor maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur. Indien structureel buiten deze uren dient te worden gewerkt kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt en worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
 • 6.9  In voorkomende gevallen kunnen fixed-price afspraken worden gemaakt en worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

7. Betalingsvoorwaarden

 • 7.1  Adviesbureau Smaragd factureert gespecificeerd de werkzaamheden en kosten die betrekking hebben op de werkzaamheden.
 • 7.2  Opdrachtgever verbindt zich de facturen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij de betaling kan de opdrachtgever geen beroep doen op korting, aftrek, verrekening of opschorting.
 • 7.3  Indien betaling niet plaatsvindt binnen de gestelde betalingstermijn is per einde betalingstermijn door opdrachtgever wettelijke rente aan Adviesbureau Smaragd verschuldigd.
 • 7.4  Opdrachtgever is gehouden (alle) gerechtelijke kosten te voldoen die Adviesbureau Smaragd heeft moeten maken in verband met het feit dat opdrachtgever in gebreke is gebleven zijn verplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen. In geval van niet tijdige betaling is de door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten tenminste gelijk aan 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag. Indien de rechter of een arbiter/bindend-adviseur, ondanks het bepaalde in het eerste deel van artikel 7.4, ten laste van opdrachtgever een kostenveroordeling uitspreekt die lager is dan de werkelijke buitengerechtelijke kosten, is Adviesbureau Smaragd gerechtigd tot vordering van het verschil van opdrachtgever.
 • 7.5  Bij opdrachten die op basis van fixed-price zijn aangenomen heeft Adviesbureau Smaragd het recht om zowel voor aanvang van, als tijdens de werkzaamheden voorschotfacturen aan opdrachtgever te zenden, waarbij alle onderdelen van dit artikel onverkort van toepassing zijn.

8. Bekendmaking naam

 • 8.1  Adviesbureau Smaragd heeft het recht de naam van de opdrachtgever en de aard van de opdracht(en), uitgevoerd voor die opdrachtgever, aan derden voor acquisitiedoeleinden bekend te maken.
 • 8.2  Adviesbureau Smaragd respecteert hierbij de geldende regelingen inzake geheimhouding en waarborgt daarbij de privacy van personen.

9. Ontbinding van de overeenkomst

 • 9.1  Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, die voor hem uit deze overeenkomst voortvloeit, dan wel het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, alsmede in het geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vordering, is Adviesbureau Smaragd gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk deel van de overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat Adviesbureau Smaragd tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de verder aan Adviesbureau Smaragd toekomende rechten.
 • 9.2  Ontbinding op grond van artikel 9.1 laat de betalingsverplichtingen tot op het moment van ontbinding onverkort in stand.

10. Geheimhouding

 • 11.1  Adviesbureau Smaragd en opdrachtgever zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie en de aldaar werkzame personen in de ruimste zin des woords.
 • 11.2  Deze verplichting geldt onverkort voor door Adviesbureau Smaragd en/of door opdrachtgever ingeschakelde derden.
 • 11.3  Van de bepalingen van dit artikel kan worden afgeweken middels een door beide partijen ondertekende verklaring.

11. Beveiliging

 • 12.1  De medewerker van Adviesbureau Smaragd zal door opdrachtgever ingestelde veiligheidsprocedures zorgvuldig in acht nemen.
 • 12.2  Opdrachtgever stelt aan de medewerker van Adviesbureau Smaragd alle faciliteiten ter beschikking om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren met inachtneming van de veiligheidsprocedures.

12. Aansprakelijkheid

 • 13.1  Behoudens de in de wet opgenomen dwingend rechtelijke bepalingen en opzet en grove schuld van Adviesbureau Smaragd, is Adviesbureau Smaragd nimmer aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, aan personen, zaken of bedrijven van opdrachtgever en/of derden.
 • 13.2  Opdrachtgever vrijwaart Adviesbureau Smaragd tegen aanspraken van derden.
 • 13.3  Adviesbureau Smaragd heeft terzake een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering afgesloten. In geen geval kan Adviesbureau Smaragd aansprakelijk worden gesteld voor een hoger bedrag dan deze verzekering dekt.
 • 13.4  Adviesbureau Smaragd is inzake beroepsaansprakelijkheid nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het totaal van hetgeen de laatste 3 maanden voor het voorval door Adviesbureau Smaragd aan opdrachtgever met betrekking tot de onderhavige opdracht is gefactureerd.
 • 13.5  Adviesbureau Smaragd is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie in welke vorm dan ook c.q. het niet verstrekken van informatie of anderszins het handelen van opdrachtgever of juist het nalaten daarvan.
 • 13.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor betaling van de door Adviesbureau Smaragd extra gemaakte uren als gevolg van het door of namens opdrachtgever verstrekken van onjuiste informatie in welke vorm dan ook, c.q. het niet verstrekken van informatie of anderszins het handelen van opdrachtgever of juist het nalaten daarvan.

14. Overmacht

 • 14.1  Adviesbureau Smaragd is niet aansprakelijk voor het niet of niet behoorlijk verrichten van de werkzaamheden indien dit een gevolg is van overmacht.
 • 14.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van Adviesbureau Smaragd, noch krachtens de wet, of gebruik voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
  a. Omstandigheden, met betrekking tot personen en/of materiaal, waarvan Adviesbureau Smaragd zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, van dien aard, dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk wordt, dan wel door Adviesbureau Smaragd dermate bezwaarlijk en/of kostbaar wordt, dat de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet of niet meer onmiddellijk kan worden verlangd;
  b. stakingen, oorlog en oproer;
  c. de omstandigheid dat Adviesbureau Smaragd een prestatie, die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; d. storing in het elektriciteitsnet.
 • 14.3  In geval van overmacht is Adviesbureau Smaragd niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding.

15. Toepasselijk recht en geschillen

 • 15.1  Op overeenkomsten tussen Adviesbureau Smaragd en haar opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 • 15.2  Partijen kiezen, indien er sprake is van een gerechtelijke tussenkomst, domicilie ten kantore van Adviesbureau Smaragd.
 • 15.3  Partijen komen overeen voorkomende geschillen in redelijkheid waar mogelijk in der minne op te lossen.
 • 15.4  Arbitrage, te hanteren om enig geschil tussen Adviesbureau Smaragd en haar opdrachtgever op te lossen, kan plaatsvinden indien partijen dit schriftelijk overeenkomen.

Trotse samenwerking met